(Portola Area Map) in Portola, Plumas County, CA. At the NE corner of Sierra Av. & Gulling St. (N39 48.648 W120 28.161) Photo by Charlotte Hatschek 7-7-12.